Certificat de Garantie

1. Prezentul certificat reglementeaza cadrul necesar privind garantia produselor de origine, produselor de schimb de origine, produselor omologate sau certificate, materialelor de exploatare, astfel cum acestea toate sunt definite in OG 80/2000 si in Anexa OMTCT nr. 2.135/2005, materialelor de intretinere si produselor reconditionate care sunt destinate vehiculelor rutiere, comercializate/distribuite catre consumatori de catre SC START KING SRL, denumite in continuare produse.

2. In sensul prezentului certificat termenii de mai jos au urmatoarea semnificatie:
2.1 consumatorul este definit conform art. 2 pct.2 din OG 21/1992 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si art. 2 lit. a) din Legea 449/2003,
2.2 vanzatorul este persoana fizică sau juridică autorizată, care, în cadrul activităţii sale, comercializează produsele introduse pe piata de importatori autorizati în condiţiile unui contract încheiat cu consumatorul,
2.3 unitatea de service auto este operatorul economic care are capabilitatea tehnica adecvata de a desfasura activitati de reparatii, de întretinere si/sau de reglare functionala a vehiculelor rutiere, de reconditionare produse, precum si activitatile de înlocuire de sasiuri si/sau caroserii ale vehiculelor si care, în urma unei evaluari, au fost autorizati de catre Registrul Auto Roman (RAR), conform OMTCT nr. 2.131/2005.

3. Fac obiectul garantiei conform prezentului certificat produsele si materialele mentionate la pct. 1, introduse pe piata de importatorii autorizati sau producatori autohtoni autorizati, care sunt cumparate de consumatori de la vanzatori sau de la unitatile de service auto, identificate corespunzator prin bonuri fiscale/facturi fiscale/devize de reparatii. Documentele de cumparare a produselor/ materialelor supuse prezentei garantii vor contine cel putin urmatoarele elemente de identificare: (i) denumirea produsului/materialului, (ii) codul de identificare .

4. TERMENE DE GARANTIE
4.1 Produsele de origine, produsele de schimb de origine si produsele de schimb de calitate echivalenta au un termen de garantie de 12 luni ( cu exceptia uzurii normale), calculat de la data cumpararii, cu exceptia produselor a caror durata medie de utilizare este mai mica de 1 an.
4.2 Produsele reconditionate au un termen de garantie de 6-12 luni, calculat de la data cumpararii, in functie de specificatia producatorului.
4.3 Materialele de exploatare au un termen de valabilitate de minim 24 luni daca se respecta conditiile de transport, depozitare, pastrare si manipulare, calculat de la data fabricatiei inscrisa pe ambalaj/ recipient.
4.4 Materialele de intretinere au un termen de valabilitate de minim 24 luni daca se respecta conditiile de transport, depozitare, pastrare si manipulare, calculat de la data fabricatiei inscrisa pe ambalaj/ recipient.
4.5 Garantia se acorda pentru lipsa de conformitate si/ sau vicii ascunse.
4.6 Pentru orice lipsa de conformitate din perioada de garantie si/ sau viciu ascuns aparut in timpul duratei medii de utilizare a produsului sau materialului SC START KING SRL se angajeaza faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, sa inlocuiasca ori sa repare produsul cumpărat sau sa restituie preţul plătit de consummator conform garantiei oferite de importatorul autorizat / producatorul autohton.
4.6 Garantia pentru manopera este de 3 luni de la data emiterii facturii care include manopera.

5. DREPTURILE CONSUMATORULUI
5.1 Garantia acordata prin prezentul certificat nu afecteaza drepturile consumatorului.
5.2 Drepturile legitime ale consumatorului sunt prevazute in cap.III, articolele 9-14 din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, Ordonanta nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului.

6. MODALITĂŢILE DE ASIGURARE A GARANŢIEI INTRETINERE, REPARARE, INLOCUIRE
6.1 In cazul lipsei conformitatii/ viciilor ascunse, constatate/ aparute in perioada de garantie/ valabilitate a produsului sau materialului, consumatorul poate solicita repararea sau inlocuirea acestuia.
6.2 Perioada de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data predarii produsului/ materialului la vanzator sau unitatea de service auto pana la data repararii/inlocuirii produsului. Prelungirea termenului de garantie se inscrie in fisa de reparatie/ inlocuire prevazuta la pct.10.
6.3 Cererea de acordare a garantiei va fi adresata SC START KING SRL, sau va fi depusa la vanzatorul sau la unitatea de service auto de la care a cumparat produsul sau materialul mentionat in documentele de cumparare de la pct.3, insotita de urmatoarele inscrisuri:
a. Copie dupa factura/ bonul fiscal de cumparare a produsului/ materialului emis de vanzator.
b. Copie dupa devizul de montaj /instalare/ reparatii a produsului/ materialului si bonul fiscal/ factura, emise de unitatea de service auto.
c. Certificatul de garantie al produsului/ materialului, in original, completat corespunzator, semnat de vanzator si consumator.
d. Copie dupa certificatul de inmatriculare sau cartea de identitate a vehiculului al carui produs sau material fac obiectul garantiei.
e. Copie care atesta valabilitatea inspectiei tehnice periodice a vehiculului.
f. Nota de constatare a lipsei de conformitate sau a viciului ascuns a produsului/ materialului emisa de unitatea de service auto, daca lucrarea a fost efectuata la o alta unitate service auto .
6.4 Daca solicitarea de garantie este intemeiata, SC START KING SRL va repara/ inlocui in termen de 30 zile calendaristice de la data depunerii cererii de garantie, produsele/ materialele neconforme, prin intermediul vanzatorului sau unitatii de service auto de la care acestea au fost cumparate de consumator.
6.5 In cazul solicitarii de garantie prin care se invoca vicii ascunse, SC START KING SRL va repara/ inlocui produsele/ materialele in termen de 30 zile calendaristice de la finalizarea expertizei tehnice efectuate conform art. 13 alin. (2) din OG 21/1992, daca producatorul sau organismul tehnic abilitat care a
efectuat expertiza au constatat existenta acestor vicii.
6.6 Daca din diverse motive, SC START KING SRL nu poate asigura repararea ori înlocuirea produselor/ materialelor neconforme ori cu vicii ascunse, va acorda consumatorului masuri reparatorii echivalente conform art.11 din Legea nr. 449/2003.
6.7 In cazul in care solicitarea de garantie este neintemeiata, consumatorul va suporta cheltuielile aferente cercetarii/ expertizarii produsului/ materialului reclamat ca fiind neconform ori cu vicii ascunse (costurile poştale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate şi
ambalare).
6.8 Produsele si materialele inlocuite in perioada de garantie devin proprietatea SC START KING SRL si vor fi predate de consummator vanzatorului sau unitatii de service auto.

7. SITUATII CARE EXONEREAZA SC START KING SRL DE RASPUNDEREA PRIVIND GARANTIA SAU CARE CONDUC LA IESIREA DIN GARANTIE A PRODUSULUI/ MATERIALULUI.
7.1 Produsul/ materialul cumparat de consumator nu a fost introdus pe piata de SC START KING SRL.
7.2 Consumatorul a comandat in mod gresit produsul sau a furnizat date de identificare eronate.
7.3 Consumatorul nu solicita garantia in termenul mentionat in prezentul certificat, sau nu depune vreunul din documentele prevazute la pct. 6.3 lit.a-f, ori acestea sunt completate gresit, incomplet sau necorepunzator.
7.4 Consumatorul a pierdut certificatul de garantie.
7.5 Produsul/materialul a fost utilizat in alte scopuri sau pe alte vehicule decat cele indicate de producator.
7.6 Produsele prezinta o uzura normala datorita functionarii.
7.7 Produsele nu au fost montate /instalate /reglate/ verificate intr-o unitate de service auto autorizata conform prevederilor de la pct.2.3 din prezentul certificat, ori aceste operatii au fost efectuate fara scule ori dispozitive adecvate, fara respectarea tehnologiei de lucru stabilita de constructorul vehiculului sau a fabricantului produsului.
7.8 La terminarea reparatiilor unitatea de service auto nu a efectuat operatiile de verificare, etalonare, reglare impuse de constructorul vehiculului sau fabricantul produselor.
7.9 Produsul a fost montat incorect sau impreuna cu piese conexe uzate, neconforme cu specificatiile prducatorului sau modificate;
7.10 Uzura sau defectul produsului se datoreaza suprasolicitarii, intretinerii sau reglajelor/ verificarilor periodice necorespunzatoare, ori a interventiilor neautorizate asupra produsului in perioada de garantie a acestora.
7.11 Produsul prezinta urme de lovituri, socuri mecanice, zgarieturi, rupturi, fisuri, indoituri, deformari, care nu ii sunt imputabile, sau a suferit actiunea unor factori externi procesului normal de functionare;
7.12 Vehiculul pe care a fost montat produsul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de alta natura (socuri termice, electrice, mecanice);
7.13 Vehiculul pe care a fost montat produsul a fost folosit in alte scopuri decat cel prevazut de constructor sau a fost exploatat in conditii necorespunzatoare: porniri cu robot sau prin tractare, depasirea greutatii maxime admise, competitii sportive, raliuri, ori au fost modificate instalatiile si sistemele acestuia.
7.14 Pentru masini folosite in regim special: taximetrie, masini transport persoane si marfa , ambulanta, masini de politie, de scoala, perioada de garantie se reduce la 3 (trei) luni pentru toata gama de produse.
7.15 Instalarea neautorizata pe vehicul de echipamente / accesorii altele decat cele din echiparea din fabrica.
7.16 Deteriorarea ori distrugerea produsului din culpa consumatorului datorita transportului, manipularii, depozitarii, pastrarii, utilizarii, exploatarii necorespunzatoare, ori a contactului cu produse chimice agresive sau apropierii de surse de caldura.
7.17 Seria /marcajul/ codul constructiv sau de identificare al produsului a fost sters sau acesta prezinta marcari ori stantari artizanale.
7.18 Demontarea in parti componente sau subansamble a produselor, ori deteriorarea sigiliilor aplicate de producator, acolo unde este cazul.
7.19 Vehiculul prezinta defectiuni la sistemele de directie, franare, suspensie, racire, climatizare, electrice...
7.20 Exploatarea necorespunzatoare a vehiculului prin: neefectuarea rodajelor, depasirea regimului termic, a turatiei maxime admise.
7.21 Defectarea produselor datorita prezentei corpurilor straine, prafului, mizeriei in zonele de functionare a acestora (Ex: sistemul de ungere, hidraulic, admisie, etc.)
7.22 Nerespectarea intervalului si a programului de revizii tehnice, stabilite de constructorul vehiculului.
7.23 Vehiculul pentru care este destinat produsul este neinmatriculat ori inspectia tehnica periodica a expirat inaintea aparitiei cazului de garantie.

8. EXCEPTII DE LA GARANTIE
8.1 Nu fac obiectul garantiei acordata prin prezentul certificat bunurile, altele decat piese auto, oferite in cadrul campaniilor promotionale.

9. DESCRIEREA OPERATIUNII DE CUMPARARE A PRODUSULUI/MATERIALULUI CE FACE OBIECTUL PREZENTEI GARANTII
a. Nr. Factura/data/bon fiscal................................................................................................................
b. Marca, tipul si nr. de inmatriculare a vehiculului caruia ii este destinat produsul/materialul ...................................
d. Declaratia consumatorului: “Prin prezenta confirm ca am primit produsul/materialul in perfecta stare, acesta este destinat pentru vehiculul de la pct.9 lit.d, care nu este utilizat in conditiile mentionate la pct.7.14 din certificat.
Am luat la cunostinta de continutul prezentului certificat si am primit originalul acestuia impreuna cu documentele de la pct. 9 lit.b”.
(semnatura consumatorului).................................................................................

10. FISA DE REPARATIE/INLOCUIRE IN PERIOADA DE GARANTIE
Nr. crt. .....................
Data intrarii: ..............................
Descrierea neconformitatii / defectului / viciului ascuns: ..................................
Reparatia /inlocuirea efectuata: ...........................................
Prelungire garantie cu: ............................................
Semnatura si stampila vanzatorului/ unitatii de service care a efectuat operatiunea in garantie: .......................................